សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកទិញ

អ្នកទិញអន្ដរជាតិមកពីប្រទេសអេស៉្បាញបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីពិភាក្សាពីអាជីវកម្មឆ័ត្រនៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ ។
យើងជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងបម្រើពួកគេឱ្យកាន់តែប្រសើរនៅឆ្នាំ ២០២០ ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -៥០-២០២០