សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ព័ត៌មានយុត្តិធម៌ពាណិជ្ជកម្ម

យើងបានចូលរួមពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មនៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបង្ហាញផលិតផលរបស់យើងនៅទីនោះ

ទំនិញរបស់យើងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រជាជនក្នុងតំបន់។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -៥០-២០២០