សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ឆ័ត្រព្រះអាទិត្យ